Δείτε ΕΔΩ την απάντηση του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών σε αναφορά του Βουλευτή Δράμας Θόφιλου Ξανθόπουλου για το θέμα που μας απέστειλε ο Σ. Π. Δράμας και ΕΔΩ την απάντηση της εταιρείας.

 

 

 

Αρ. Πρωτ. 570

Αθήνα, 30/5/2022

Αξιότιμο
Κύριο Κων/νο Καραμανλή
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ. 15669 Παπάγου

 

Θέμα: Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. με την Τιμολογιακή Πολιτική της επέλεξε να πλήξει τις πολύτεκνες οικογένειες, καταργώντας την έκπτωση 50%

 

Κύριε Υπουργέ.
Για το προκείμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Τη δεκαετία 1940-1950 δεν υπάρχουν επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία για τη φυσική κίνηση του πληθυσμού, λόγω της Γερμανικής κατοχής. Το έτος 1940 είχαμε υπεροχή των γεννήσεων κατά 85.670, αφού οι γεννήσεις ήσαν 179.500 και οι θάνατοι 93.830 και το έτος 1949 οι γεννήσεις υπερτερούσαν των θανάτων κατά 79.658 (γεννήσεις 139.108 και θάνατοι 59.450)
Φαίνεται πως και τα ενδιάμεσα έτη της δεκαετίας αυτής, οι γεννήσεις υπερτερούσαν των θανάτων.

2 α. Την παραπάνω δεκαετία, που οι γεννήσεις υπερτερούσαν σταθερά των θανάτων και υπήρξε ο κίνδυνος του υπερπληθυσμού, η πολιτική ηγεσία του τόπου, που διέθετε διορατικότητα, έλαβε σειρά μέτρων για την προστασία των πολυτέκνων οικογενειών, πολλά από τα οποία λειτούργησαν ως δημογραφικά κίνητρα για την αύξηση του γηγενούς πληθυσμού.
Μεταξύ των άλλων, με την παρ. 4 του ισχύοντος άρθρου 10 του ν. 1910/1944, θεσμοθετήθηκε:
«4. Πολύτεκνοι ή μέλη της οικογενείας αυτών ταξιδεύοντες δι’ οιονδήποτε λόγον εντός του Κράτους τυγχάνουσι εκπτώσεως ναύλων επί των εκάστοτε ισχυόντων τιμολογίων ποσοτού τουλάχιστον πεντήκοντα επί τοις εκατόν (50%) εις πάσας τας συγκοινωνιακάς επιχειρήσεις τας τελούσας υπό την άμεσον ή έμμεσον του Κράτους εξάρτησιν […]
β. Η παραπάνω έκπτωση στα κόμιστρα, κατά 50%, διατηρήθηκε και με τις παραπάνω νομικές διατάξεις:
• Άρθρο 18 του ν.δ. 3839/1958 (ΦΕΚ 143/Α/20-9-1958).
• Άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. Γ/156423/69/1969 (ΦΕΚ 858/Β/31-12-1969 Υ.Α.
• Εδ. γ’ της παρ. του άρθρου 20 του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α/23-7-1992.
• Άρθρο 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. ΔΙ2α/Γ.Π. οικ. 40365/1254/2020 (ΦΕΚ 4563/Β/15-10-2020 Κ.ΥΑ.
• Άρθρο 1 παρ. 4 της υπ’ αριθμ. 298542/2021 (ΦΕΚ 5068/Β/2-11-2021 Κ.Υ.Α.
• Άρθρο 1 παρ. 1 εδ. β’ της υπ’ αριθμ. 88680/2022 (ΦΕΚ 1467/Β/29-3-2022 Κ.Υ.Α.

3. Στις μέρες μας, που οι δημογραφικοί δείκτες της φυσικής κίνησης του πληθυσμού έχουν ανατραπεί και η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης, αφού μόνο τον περασμένο χρόνο είχαμε υπεροχή των θανάτων κατά 58.975 (θάνατοι 145.365 και γεννήσεις 86.390) και από 1/1/2022 έως 3/5/2022 (που έχουμε την τελευταία ενημέρωση) οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων κατά 30.191 (θάνατοι 54.147 και γεννήσεις 23.956) όχι μόνο δεν λαμβάνονται ισχυρά δημογραφικά κίνητρα, αλλά καταργούνται το ένα μετά το άλλο.
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 3920/2011, που αναφέρεται στην εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών, επέλεξε να πλήξει τους πολύτεκνους (γονείς και παιδιά), με την κατάργηση της εκπτώσεως 50% στα εισιτήρια των δρομολογίων Αθήνα – Θεσσαλονίκη και αντίστροφα, με το νέο τρένο «ασημένιο βέλος!!!».
Επισημαίνεται επί του προκειμένου ότι, τα νομοθετήματα με τα οποία ανατίθεται σε ιδιωτικό Φορέα η διαχείριση κρατικών παροχών προς το κοινωνικό σύνολο, όπως είναι και οι συγκοινωνίες, επιβάλλεται να διασαφηνίζεται ότι ο εκάστοτε ιδιωτικός Φορέας που ασκεί κρατικό έργο, οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του Συντάγματος και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 21 αυτού, που ορίζει ρητά πως οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος.

4. Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, η οποία εκπροσωπεί Πανελλαδικά τις πάνω από 200.000 πολύτεκνες οικογένειες, που βρίσκονται σε αναβρασμό για την αδικία αυτή και καθημερινά διαμαρτύρονται έντονα, ζητάει, Κύριε Υπουργέ, την άμεση παρέμβασή σας, προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία που έγινε σε βάρος των πολυτέκνων, να διατηρηθεί το, επί 8 δεκαετίες περίπου, υφιστάμενο καθεστώς της έκπτωσης 50% στα εισιτήρια των πολυτέκνων (γονέων και παιδιών ) και στα δρομολόγια Αθήνα – Θεσσαλονίκη και αντίστροφα, με το νέο τρένο «ασημένιο βέλος!!!» και να μην καταργηθεί ένα ακόμη από τα ελάχιστα εναπομείναντα δημογραφικά κίνητρα.

Για την ΑΣΠΕ
      Ο Πρόεδρος                           Η Γεν. Γραμματέας


Βασίλειος Θεοτοκάτος                   Δήμητρα-Ινές Αγγελή

Πρόσφατα άρθρα