Vouli2090508  

 

 

Δείτε την παρέμβαση του Προέδρου της ΑΣΠΕ κ. Β. Θεοτοκάτου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής κατά τη συζήτηση του σ/ν "Ρύθμιση οφειλών …. Και άλλες διατάξεις" αναφορικά με τους πολυτέκνους του νόμου 2643 καθώς με την προτεινόμενη τροποποίηση θα διορίζονται ως πολύτεκνοι και άνθρωποι που δεν είναι πολύτεκνοι. Επίσης για τον υπολογισμό των δόσεων των οφειλών αγνοούνται οι πολύτεκνοι αφού δεν λαμβάνονται υπόψη τα πέρα των τριών τέκνα.

Πατήστε ΕΔΩ   Χρονικό διάστημα από 1:06:40 έως 1:09 :55

 

Ακολούθως η ΑΣΠΕ απέστειλε το ακόλουθο έγγραφο με τις προτάσεις της προς τους βουλευτές:

Αρ. Πρωτ. 312

Αθήνα, 13/5/2019

Προς                                                                                                 

τους Αξιοτίμους. κ.κ. Βουλευτές                                                            

Ενταύθα

  

ΘΕΜΑ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρύθµιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α΄ βαθµού, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων και άλλες διατάξεις.»

Αξιότιμε/η Κύριε/α Βουλευτά.

Σχετικώς με το προαναφερόμενο σχέδιο νόμου σας γνωρίζουμε τ΄ ακόλουθα, τα οποία πλήττουν χωρίς λόγο την πολύτεκνη οικογένεια.

1ον  Σχετικά με το άρθρο 76 για την Απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας

Με το άρθρο 76 του παραπάνω σχεδίου νόμου, που φέρει τον τίτλο «Απόδειξη πολυτεκνικής ιδιότητας προσώπων ειδικών κατηγοριών » εξαιρείται ειδικώς μόνον από τον ν. 2643/1998, για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητος, η προσκόμιση και του σχετικού πιστοποιητικού που χορηγείται από την  Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων  Ελλάδος.

Έτσι στις θέσεις που αναλογούν στους πολυτέκνους (γονείς και τέκνα) θα έχουν τη δυνατότητα να τοποθετούνται και μη πολύτεκνοι, αφού από το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως δεν προκύπτουν τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου (επιμέλεια τέκνων κ.λπ.).  Με τον τρόπο αυτό όμως, παραβιάζεται η συνταγματική επιταγή του άρθρου 21 παρ. 2, που ορίζει: «Πολύτεκνες οικογένειες....έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος»!

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στην αιτιολογική έκθεση του παραπάνω νόμου αναγράφονται και  τα εξής, ως αιτιολογία δήθεν για την παραπάνω εξαίρεση: «.. Ενδεικτικώς αναφέρονται τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας των οποίων έχουν αποβιώσει και  οι δύο γονείς, τα οποία αν και  δεν μπορούν να  λάβουν πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ είναι δικαιούχοι των ευεργετικών διατάξεων του ν. 2643/1998..»

Με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2643/1998  ορίζεται ότι: «Για  την  εφαρμογή του νόμου αυτού ως πολύτεκνη οικογένεια νοείται εκείνη που έχει τουλάχιστον τέσσερα ζώντα τέκνα». Η εν λόγω διάταξη αναφέρεται σε πολύτεκνη οικογένεια ρητώς, και όχι απλώς σε οικογένεια που έχει τέσσερα τέκνα, και συνεπώς, αυταπόδεικτο είναι, ότι ως πολύτεκνη οικογένεια νοείται αυτή που αναφέρεται στον  νόμο. 

Ο νόμος 3454/2006 στο άρθρο 6 καθορίζει ποια είναι η πολύτεκνη οικογένεια και  εκτός από τούς γονείς με  τέσσερα τουλάχιστον άγαμα τέκνα ηλικίας ως 23 ετών και  έχουν την  επιμέλειά τους (ή ως 25 ετών εάν σπουδάζουν κ.λπ.), περιλαμβάνει και γονείς με  τίς ίδιες παραπάνω προϋποθέσεις με  τρία τέκνα, οι οποίοι έχουν αναπηρία (τουλάχιστον ο ένας εξ αυτών) 67% ισοβίως, ή είναι χήροι (χήρες) κ.λπ.  Από τις κατηγορίες αυτές στο νόμο 2643/1998 εμπίπτουν μόνον οι πολύτεκνες οικογένειες με  τέσσερα τέκνα, κατά την  ρητή παραπάνω διάταξη.

Περαιτέρω η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 3454/2006 ορίζει επί λέξει: «3. Οι γονείς πού απέκτησαν την  πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2Α), όπως και  εκείνοι που την  αποκτούν βάσει των διατάξεων του παρόντος, τη διατηρούν ισοβίως και  απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την  πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και  απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα».

            Από την  εν λόγω διάταξη αυταπόδεικτο καθίσταται ότι όταν έχουν αποβιώσει και οι δύο γονείς  παύει η προστασία των τέκνων, αφού με τον θάνατο των γονέων παύει η υφιστάμενη πολυτεκνική ιδιότητα αυτών και  συγχρόνως παύει και η προστασία των τέκνων τους.  Έτσι έχουν κρίνει και τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας.

Αυτονόητο είναι ότι όταν ο νόμος αναφέρει ότι οι γονείς έχουν ισοβίως την  πολυτεκνική ιδιότητα εννοεί για όσο χρόνο ευρίσκονται στη ζωή και όχι βεβαίως και  μετά το θάνατό τους, αφού ο θανών δεν είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και  υποχρεώσεων κατά τη  ρητή διάταξη του άρθρου 35 του Α.Κ., που ορίζει ότι: «35.  Ύπαρξη και  τέλος προσώπου. Το πρόσωπο αρχίζει να  υπάρχει μόλις γεννηθεί ζωντανό και  παύει να  υπάρχει με  το θάνατο του». Ούτε βεβαίως η ιδιότητα του πολυτέκνου γονέως ή του τέκνου κληρονομείται.

Περαιτέρω ο νόμος δεν θέτει χρονικά όρια για  την  εγγραφή κάποιου ως πολυτέκνου, εφ΄ όσον έχει ή είχε τίς προϋποθέσεις βάσει των ισχυόντων εκάστοτε νόμων περί της πολυτεκνικής τους ιδιότητος και  ως εκ τούτου το αναφερόμενον στην  αιτιολογική έκθεση ότι κάποιοι δεν πρόλαβαν να  εγγραφούν στην  ΑΣΠΕ ουδέν απολύτως έρεισμα έχει στον νόμο.

Συνεπώς, τα αναφερόμενα στην  αιτιολογική έκθεση δεν έχουν έρεισμα στις διατάξεις του νόμου και  η διάταξη ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 76 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ Ν΄ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ.

Τυχόν θεσμοθέτησή της θα προκαλέσει πολύ περισσότερα προβλήματα, απ’ όσα υποτίθεται ότι προσπαθεί να επιλύσει. Θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, τόσο ως προς τους πραγματικούς δικαιούχους του ευεργετήματος του νόμου, όσο και ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία αυτών, αν δεν συνοδεύονται από το πιστοποιητικό / βεβαίωση της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

                                               

2ον  Σχετικά με το άρθρο 98 : Καμμία πρόνοια για οικογένειες με περισσότερα από τρία (3) παιδιά!

Περαιτέρω, το ίδιο γίνεται με το άρθρο 98 του παραπάνω σχεδίου νόμου, βάσει του οποίου ρυθμίζουν τις δόσεις.  Ενώ ορίζονται, για τον καθορισμό των δόσεων, οι συντελεστές με τους οποίους πολλαπλασιάζεται το συνολικό εισόδημα, προβλέπονται μειωμένοι συντελεστές μόνον μέχρι τα τρία (3) τέκνα ( για ένα τέκνο: μείωση 1 μονάδα, για 2 τέκνα: μείωση 2 μονάδες και  για  3 τέκνα και άνω 3 μονάδες), δηλαδή έχει τον ίδιο μειωμένο συντελεστή αυτός που έχει 4, 5 ,6, .., 10, .., 13 κλπ. εξαρτώμενα τέκνα με αυτόν που έχει τρία (3).

Η ΑΣΠΕ επισημαίνει ότι αυτό γίνεται σε βάρος των πολυτέκνων σέ μια εποχή μάλιστα που έχουν καταργηθεί ΟΛΑ τα μέτρα στήριξης των πολυτέκνων οικογενειών και η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά δημογραφικής κατάρρευσης, αφού οι θάνατοι υπερβαίνουν κατά πολύ κάθε χρόνο τις γεννήσεις.

Αρκεί να  σημειωθεί ότι μόνο για  τον τρέχον έτος, 1-1-2019 έως 16-4-2019, οι θάνατοι υπερβαίνουν τις γεννήσεις κατά 16.462 (θάνατοι 40.210 και  γεννήσεις μόνον 23.748).

ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ

1) την ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 76 ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ και

2) Την προσθήκη υποπερίπτωσης δδ στο άρθρο 98 παρ. 1:

«Για  τους πολυτέκνους, που έχουν 4 και επί πλέον εξαρτώμενα τέκνα, ο συντελεστής μειώνεται επί πλέον κατά μία (1) μονάδα για το 4ο και  για  κάθε επί πλέον εξαρτώμενο τέκνο ξεχωριστά κατά 1 μονάδα».

 

Με  την  ελπίδα ότι θα υποστηρίξετε και θα υιοθετήσετε τα παραπάνω:

Για την ΑΣΠΕ

                          Ο Πρόεδρος                                                                     Η Γεν. Γραμματέας                    

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                                         Δήμητρα-Ινές Αγγελή

 

Πρόσφατα άρθρα